Regulamin

REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW ON-LINE

W TEATRZE NOWYM W ŁODZI

I. DEFINICJE

Na potrzeby niniejszego regulaminu ustala się następujące znaczenie pojęć:

 1. Teatr – Teatr Nowy im. Kazimierza Dejmka w Łodzi, ul. Zachodnia 93, 90-402, Łódź, NIP 724-000-18-01 w dalszej części „Teatr”
 2. Spektakle – spektakle i wydarzenia artystyczne pozostające w repertuarze Teatru. 
 3. Widz – osoba uczestnicząca w spektaklu.
 4. Kupujący – osoba nabywająca bilet dla siebie lub dla osób trzecich.      
 5. Sprzedaż – sprzedaż biletów w kasie Teatru lub za pośrednictwem systemu on-line.
 6. System sprzedaży internetowej – moduł na stronie internetowej Teatru służący do zakupu biletów wstępu bezpośrednio ze strony internetowej Teatru.
 7. Pośrednik płatności on-line – podmiot wykonujący na rzecz Teatru usługi płatnicze za bilety zakupione on-line.
 8. BOW – Biuro Obsługi Widzów.

II. INFORMACJE DLA WIDZÓW

 1. Teatr prowadzi sprzedaż biletów. Sprzedaż odbywa się według cennika podanego na stronie: http://www.nowy.pl/item/bilety/article/cennik/lang/pl.
 2. Ceny biletów podane na stronie zawierają podatek VAT.
 3. Teatr zastrzega sobie prawo do zmian w repertuarze bez podania przyczyny.
 4. Widzowie proszeni są o wcześniejsze przybycie do Teatru umożliwiające zajęcie zarezerwowanych przez siebie miejsc na widowni przed rozpoczęciem spektaklu.
 5. Spektakle rozpoczynają się punktualnie, widzowie spóźnieni nie będą wpuszczani na widownię aż do przerwy (o ile w spektaklu przewidziano przerwę).
 6. Po rozpoczęciu spektaklu bilet traci ważność i nie ma możliwości zwrotu biletu.
 7. Na widowni obowiązuje absolutny zakaz spożywania jedzenia i napojów.
 8. Na widowni obowiązuje absolutny zakaz nagrywania, fotografowania, korzystania z telefonów komórkowych, tabletów i innych urządzeń, które mogą przeszkadzać w odbiorze spektaklu.
 9. Na terenie Teatru obowiązuje całkowity zakaz palenia.
 10. W przypadkach naruszenia przez Widza regulaminu lub spowodowania zagrożenia dla bezpieczeństwa pozostałych widzów zostanie on poproszony o opuszczenie Teatru. W takich przypadkach nie przysługuje zwrot kosztów ani wymiana biletów.
 11. Teatr ma prawo odmówić wejścia na widownię osobie zachowującej się niezgodnie z ustalonymi zasadami, w tym w stanie nietrzeźwości lub po zażyciu środków odurzających.
 12. System Sprzedaży Internetowej Biletów służy wyłącznie do zakupu biletów przez Kupującego a nie do ich rezerwacji.
 13. Zakup biletu w Systemie Sprzedaży Internetowej oznacza akceptację przez Klienta niniejszego regulaminu.

III. ZAKUP BILETÓW ON-LINE

 1. System Sprzedaży Internetowej służy wyłącznie do zakupu biletów przez Internet.
 2. Płatność za bilety jest obsługiwana przez pośrednika płatności on-line: www.przelewy24.pl, DialCom24 Sp. z o.o, 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15, NIP 781-173-38-52.
 3. Przerwanie procesu zakupu biletów na jakimkolwiek jego etapie powoduje automatyczne anulowanie rozpoczętej transakcji.
 4. Teatr nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Kupującego nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu rejestracyjnym.
 5. Aby dokonać zakupu biletów poprzez System Sprzedaży Internetowej należy:
  a) Wybrać właściwy spektakl oraz datę i godzinę jego rozpoczęcia;
  b) Dokonać wyboru dostępnych miejsc na widowni i ceny biletów;
  c) Aby skorzystać z rabatu należy we właściwym okienku wpisać kod a następnie nacisnąć przycisk „ ZREALIZUJ ” ;
  d) Istnieje możliwość kupna biletów będąc zarejestrowanym użytkownikiem bądź też zakup biletu bez rejestracji;
  e) Poprzez rejestrację w systemie sprzedaży internetowej Kupujący godzi się na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zamówienia oraz w celu niezbędnego kontaktu z Kupującym;
  f) W celu otrzymania faktury VAT należy w procesie zamawiania zaznaczyć opcję FAKTURA VAT oraz podać poprawne dane niezbędne do jej wystawienia;
  g) Zapoznać się z regulaminem sprzedaży i go zaakceptować;
  h) Złożyć zamówienie na bilety oraz je potwierdzić poprzez kliknięcie na przycisk „ ZAPŁAĆ TERAZ ”;
  i) Przejść na stronę płatności internetowych pośrednika płatności on-line;
  j) Wybrać swój bank i dokonać płatności;
  k) W momencie potwierdzenia przez pośrednika płatności on-line przyjęcia płatności, na adres mailowy wskazany przez Kupującego zostaje przesłane potwierdzenie zakupu biletów;
  l) Warunkiem sprzedaży internetowej biletów jest opłacenie zamówienia przez Kupującego.
 6. Koszt transakcji obejmuje prowizję serwisu płatniczego pośrednika płatności on-line.
 7. Przy zakupie biletów w Systemie Sprzedaży Internetowej płatności realizowane są przy pomocy przelewów elektronicznych.
 8. Wstęp na spektakl jest możliwy tylko po okazaniu biletu i jego weryfikacji przez pracownika obsługi widowni.
 9. Kupujący nie otrzymuje paragonu fiskalnego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010r. dotyczącym sprzedaży biletów w zakresie zamówień i płatności drogą internetową.
 10. W Systemie Sprzedaży Internetowej można zakupić bilety normalne i ulgowe, zgodnie z obowiązującym w Teatrze cennikiem.
 11. Osoby, które zakupiły w Systemie Sprzedaży Internetowej bilety ulgowe zobowiązane są do okazania dokumentu uprawniającego do zniżki przed wejściem na spektakl pracownikowi obsługi widowni. W przeciwnym wypadku bilet ulgowy nie upoważnia do wejścia na spektakl.
 12. Sprzedaż biletów w Systemie Sprzedaży Internetowej kończy się na 1 dzień przed datą spektaklu. W krótszym terminie niż powyższy zapraszamy do kasy Teatru lub kontaktu mailowego bądź telefonicznego.
 13. Teatr zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży internetowej w każdej chwili bez podania przyczyny.
 14. Teatr nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia transmisji danych w trakcie dokonywania zakupu.
 15. W dowolnym momencie Kupujący może sprawdzić status realizacji zamówienia logując się na stronie www.bilety.nowy.pl
 16. Teatr zastrzega sobie prawo do zmian w repertuarze.
 17. Odebranie biletów odbywa się w następujący sposób:
  a) przed przedstawieniem u bileterów (najwcześniej godzinę przed rozpoczęciem spektaklu)
  b) w terminie wcześniejszym w kasie teatru, w godzinach 12–19 od wtorku do soboty.

IV. ZWROTY i REKLAMACJE

 1. Stosownie do treści art. 38 pkt 12 ustawy o prawach konsumenta Teatr nie przyjmuje zwrotów ani zamian biletów zakupionych w systemie sprzedaży internetowej. Bilety zakupione on-line podlegają zwrotowi tylko w przypadku odwołania spektaklu.
 2. Bilety niewykorzystane, które utraciły ważność nie podlegają zwrotowi.
 3. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w ciągu 14 dni od daty spektaklu, którego dotyczy reklamacja. Reklamacje należy składać pisemnie w Biurze Obsługi Widzów. Teatr zobowiązuje się odpowiedzieć na reklamację w terminie 14 dni od daty jej złożenia.

V. OCHRONA DANYCH W SYSTEMIE ON-LINE

 1. Administratorem danych osobowych jest Teatr Nowy im. Kazimierza Dejmka w Łodzi, ul. Zachodnia 93, 90-402 Łódź.
 2. Złożenie zamówienia online przez Kupującego jest równoznaczne z wyrażeniem przez niego zgody na przetwarzanie przez Teatr danych osobowych wskazanych przez Kupującego w celu realizacji zamówienia, niezbędnego do kontaktu z Kupującym oraz w celu wszelkich działań niezbędnych do funkcjonowania systemy sprzedaży internetowej biletów.
 3. Przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych odbywa się przy zachowaniu zasad określonych w obowiązujących przepisach.
 4. Każda osoba udostępniająca swoje dane osobowe ma prawo dostępu do nich, jak również do ich poprawiania i uaktualniania lub usunię
 5. Teatr przekazuje DialCom24 Sp. z o.o dane osobowe Kupujących i zezwala na ich wykorzystywanie przez DialCom24 Sp. z o.o w celu obsługi realizacji płatności dokonywanych z udziałem Kupujących w ramach systemu sprzedaży internetowej w związku z korzystaniem z Sytemu Sprzedaży Internetowej, a także w celu wypełnienia przez DialCom24 Sp. z o.o obowiązków przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa i związanych z obsługą ww. płatności.
 6. Przekazanie danych osobowych Kupujących spółce DialCom24 Sp. z o.o dotyczy danych niezbędnych do realizacji celów opisanych powyżej i obejmuje w szczególności: imię i nazwisko, adres e-mail.
 7. Powierzenie DialCom24 Sp. z o.o przez Teatr przetwarzania danych osobowych Kupujących następuje na czas trwania Umowy pomiędzy Teatrem a DialCom24 Sp. z o.o oraz obejmuje dane osobowe niezbędne do realizacji tego celu.
 8. Kupujący wyraża zgodę na wykonywanie przez DialCom24 Sp. z o.o wszelkich możliwych i dozwolonych prawem operacji w takim zakresie, w jakim jest to konieczne dla realizacji wskazanych w Regulaminie celów przetwarzania.
 9. Dane osobowe, do których przetwarzania uprawnione jest DialCom24 Sp. z o.o na podstawie Regulaminu, mogą w wyniku tego przetwarzania być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionych do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin sprzedaży biletów w Systemie Sprzedaży Internetowej dostępny jest na stronie internetowej oraz w kasach biletowych Teatru.
 2. Teatr zastrzega sobie prawo do zmian w repertuarze.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy:
  a) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.( Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204).
  b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, RODO, (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, );
  c) ustawy z dnia 10 maja roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 roku, nr 1000.)
 4. Spory pomiędzy Teatrem a Kupującymi będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Teatru.
Do zapłaty:
0.00
Liczba
biletów: 0
koniec sesji: